საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ეკონომიკა და ფინანსები