სტატიის გაფორმების წესი

სტატიის გაფორმების წესი:

1. გვერდების მაქსიმალური რაოდენობა: 5-7 გვერდი,

 • ფორმატი - A4.
 • შრიფტი: „Sylfaen“ ინგლისური ტექსტისთვის- „Times New Roman“, ზომა - 11, ინტერვალი - 1,15.
 • ზედა, ქვედა, მარჯვენა მინდორი - 2,0 სმ, მარცხენა მინდორი- 2,5 სმ, აბზაცი - 1,25 სმ.
 • გრაფიკები, სქემები და ფოტო მასალა - MS Word.

2. სტატიის რეზიუმე (ქართულ და ინგლისურ ენაზე)

 • მოკლედ და ზუსტად ასახავს სტატიის ძირითად შინაარსსა და კვლევის შედეგებს;
 • უნდა გადმოსცემდეს ნაშრომის არსს იმგვარად, რომ მკითხველისათვის გასაგები იყოს მეცნიერული პრობლემატიკა თვით პუბლიკაციის წაკითხვის გარეშე;
 • არ უნდა შეიცავდეს ისეთ მასალას, რაც არ არის სტატიის ძირითად ტექსტში;
 • უნდა იყოს ლაკონური და მკაფიო, თავისუფალი ზედმეტი სიტყვებისაგან, გამოირჩეოდეს ფორმულირების დამაჯერებლობით;
 • უნდა შეიცავდეს 350-დან 370 სიტყვას.
 • რეზიუმე ერთადერთი წყაროა, რომლის მიხედვით უცხოელი სპეციალისტი აფასებს ქართველი მეცნიერის პუბლიკაციას, იყენებს მას თავის პუბლიკაციაში და ა.შ.

3. ტექსტის სტრუქტურა:

 • თემის სათაური;
 • ავტორის სახელი, გვარი;
 • შესავალი;
 • ძირითადი ტექსტი;
 • დასკვნა;
 • საკვანძო სიტყვები (ქართულ და ინგლისურ ენაზე);
 • გამოყენებული ლიტერატურა.

4. ნიმუში:

Example.docx

სარედაქციო კოლეგია არ განიხილავს ნაშრომს, რომელიც წინამდებარე მოთხოვნების მიხედვით არ იქნება გაფორმებული.

ავტორთა მაქსიმალური რაოდენობა: ორი ავტორი.

სტატიები გამოაგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე: economics.finance@outlook.com

საკონტაქტო ტელეფონი :

571 22 27 37

593 24 56 25

599 10 91 90